THÔNG BÁO TỪ BEETEK

Từ 18/06/2016 phần mềm Metakit sẽ được cung cấp cho Quý nhà đầu tư như một cấu phần của nền tảng FireAnt Platform.
FireAnt Platform là nền tảng hoàn hảo hỗ trợ đầu tư chứng khoán.
Với FireAnt Platform nhà đầu tư được trang bị những công cụ mạnh mẽ nhất để đầu tư hiệu quả nhất!