Bảng giá

accountant.landingpage.plans

Bảng giá

Bee Start

210.000 VNĐ /tháng

 • Bán hàng
 • Công nợ
 • Quản lý hóa đơn
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Thuế
 • Công cụ dụng cụ
 • Tổng hợp
Đăng ký ngay
Bee Standard

380.000 VNĐ /tháng

 • Bán hàng
 • Công nợ
 • Quản lý hóa đơn
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Thuế
 • Công cụ dụng cụ
 • Tổng hợp
 • Mua hàng
 • Kho
Đăng ký ngay
Bee Professional

580.000 VNĐ /tháng

 • Bán hàng
 • Công nợ
 • Quản lý hóa đơn
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Thuế
 • Công cụ dụng cụ
 • Tổng hợp
 • Mua hàng
 • Kho
 • Giá thành
Đăng ký ngay